Factsheets

Factsheets

De gegevens die worden verzameld in het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs worden gebruikt om antwoorden op verschillende onderwijsvragen te geven. Bijvoorbeeld over de effecten van het thuisonderwijs tijdens de coronacrisis op leerlingen. Deze antwoorden worden overzichtelijk gepubliceerd in diverse factsheets.

Leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis

In de komende periode zullen we verschillende factsheets publiceren. Hierin geven we aan hoe het staat met de leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis. De eerste factsheets (factsheets 1 t/m 4) verschenen in maart 2021. Hierin staan de effecten van de eerste schoolsluiting (in het voorjaar van het schooljaar 2019/2020). Er is gekeken naar de vertraging in de leergroei, de verschillen tussen leerlingen en de verschillen tussen scholen.

De tweede serie van factsheets (factsheets 5 t/m 7) verscheen in juni 2021. In deze factsheets worden inzichten getoond van een volledig jaar COVID-19-crisis. Ook wordt in deze tweede serie factsheets de verschillen in effecten tussen de eerste schoolsluiting (voorjaar 2019/2020) en de tweede schoolsluiting (winter 2020/2021) besproken.

Vanaf najaar 2021 verschijnen er 2 keer per jaar NCO factsheets die steeds de laatste stand van zaken weergeven.

Wilt u met uw school en leerlingen óók bijdragen aan deze factsheets? En wilt u ook uw eigen schoolrapport waarin u inzicht krijgt in de leergroei van uw leerlingen ten opzichte van vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde)? Vraag dan hier het informatiepakket aan.

Kansrijke interventies
Om de mogelijk negatieve effecten van de COVID-19-crisis voor leerlingen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat schoolleiders en leraren snel weten welke interventies kansrijk zijn bij afstandsonderwijs. Recent zijn door diverse organisaties (zoals Education Lab NL, LEARN!, Vinci en anderen) gerichte interventies in kaart gebracht die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs zijn gebundeld. Het overzicht met de verwijzingen naar de verschillende onderzoeken is te vinden via www.onderwijskennis.nl/kansrijke-interventies-leervertraging/

Tweede serie factsheets: gevolgen volledig jaar COVID-19 crisis

Poster

De tweede serie van factsheets gaat over de effecten van een heel jaar COVID-19 in het basisonderwijs. De belangrijkste punten uit deze factsheets worden kort weergeven in deze poster.

Factsheets

5. Leergroei deels hersteld, behalve bij begrijpend lezen

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

Heeft de vertraging die we voor de eerste schoolsluiting hebben gecon­stateerd zich voortgezet of zijn scholen erin geslaagd om de vertraging deels in te halen? In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten van een heel jaar COVID-19-crisis op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen. Dit doen we voor de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Bekijk dit factsheet

6. Kwetsbare leerlingen nog steeds het hardst geraakt

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

Zijn de verschillen tussen groepen leerlingen die we bij de eerste schoolsluiting zagen hetzelfde gebleven? In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van een heel jaar COVID-19-crisis voor de leergroei van verschillende groepen leerlingen.

Bekijk dit factsheet

7. Vertraging in leergroei verschilt tussen scholen

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

Zijn de verschillen tussen scholen die we voor de eerste schoolsluiting zagen hetzelf­de gebleven of zijn die afgenomen? In dit factsheet belichten we de landelijke gevonden verschillen tussen scholen na een heel jaar COVDID-19-crisis.

Bekijk dit factsheet

Handreiking voor scholen bij factsheets 5 t/m 7

Wat kunt u als school doen met de informatie uit factsheet 5 t/m 7? In deze handreiking voor scholen belichten we de belangrijkste resultaten uit deze tweede reeks factsheets en geven we een suggestie over hoe u deze bevindingen kunt gebruiken voor uw eigen werkpraktijk.

Handreiking voor scholen bij factsheet 5 t/m 7

Technische toelichting bij factsheets 5 t/m 7 over de gevolgen van een volledig jaar COVID-19-crisis

Hoe is de informatie in de factsheets opgebouwd? Hoe groot is de steekproef? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Welke schattingsmethoden zijn gebruikt? Dit en meer staat allemaal uitgelegd in de technische toelichting.

Technische toelichting factsheet 5 t/m 7


Eerste serie factsheets: de effecten van de eerste schoolsluiting

Poster

De eerste serie van factsheets gaat over de effecten van de eerste schoolsluiting in het voorjaar van het schooljaar 2019/2002. De belangrijkste punten uit deze factsheets worden kort weergeven in deze poster.

Leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis

1. Door eerste schoolsluiting minder leergroei, vooral bij begrijpend lezen

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen bij de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Bekijk dit factsheet

2. Sommige leerlingen extra gedupeerd door eerste schoolsluiting

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van de schoolsluiting voor verschillende groepen leerlingen.

Bekijk dit factsheet

3. Scholen verschillen in de gevolgen van de eerste schoolsluiting voor de leergroei

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

In dit factsheet belichten we enkele van de landelijke gevonden verschillen tussen scholen.

Bekijk dit factsheet

4. Gevolgen van de eerste schoolsluiting voor lage-SES-leerlingen en laagpresteerders op sommige scholen groter dan op andere

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

In dit factsheet kijken we of de gevolgen van de schoolsluiting voor deze twee groepen leerlingen versterkt worden als ze ook op een school zitten met relatief veel lage-SES-leerlingen of relatief veel laagpresteerders. Voor de overzichtelijkheid kijken we daarbij uitsluitend naar de leergroei in de Cito-vaardigheidsscores bij rekenen-wiskunde

Bekijk dit factsheet

Technische toelichting bij Factsheets 1 t/m 4 over de gevolgen van de eerste schoolsluiting

Hoe is de informatie in de factsheets opgebouwd? Hoe groot is de steekproef? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Welke schattingsmethoden zijn gebruikt? Dit en meer staat allemaal uitgelegd in de technische toelichting:

Technische toelichting


Eerder verschenen factsheets

Bij welke havo- en vwo-scholen gaan kansen geven en een goed rendement samen?

Deze factsheet is verschenen in juli 2020

In het afgelopen decennium hebben steeds meer middelbare scholen de heterogene brugklas verruild voor een homogene brugklas. De vraag is wat dit betekent voor de kansen van leerlingen om op een zo hoog mogelijk niveau terecht te komen. En wat betekent het voor de kans om zonder zittenblijven het diploma te halen?

Bekijk de factsheet

Wat zijn de mogelijke langetermijneffecten van het wegvallen van de Eindtoets dit jaar?

Deze factsheet is verschenen in juli 2020

Het wegvallen van de Eindtoets in groep 8 in 2020 kan grote gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Dat blijkt uit een factsheet die wij eerder publiceerden . Het Centraal Plan Bureau gaf onlangs al aan dat het wegvallen van de Eindtoets mogelijk kan leiden tot meer ongelijkheid, nu is er gekeken naar de mogelijke langetermijneffecten.

Bekijk de factsheet