Download de COVID-19 factsheets

In de komende jaren worden er regelmatig series van factsheets gepubliceerd door NCO, waarin de laatste stand van zaken wat betreft de leergroei in het basisonderwijs wordt weer gegeven ten gevolge van de COVID-19-crisis.

5. Leergroei deels hersteld, behalve bij begrijpend lezen

Heeft de vertraging die we voor de eerste schoolsluiting hebben gecon­stateerd zich voortgezet of zijn scholen erin geslaagd om de vertraging deels in te halen? In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten van een heel jaar COVID-19-crisis op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen. Dit doen we voor de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

6. Kwetsbare leerlingen nog steeds het hardst geraakt

Zijn de verschillen tussen groepen leerlingen die we bij de eerste schoolsluiting zagen hetzelfde gebleven? In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van een heel jaar COVID-19-crisis voor de leergroei van verschillende groepen leerlingen.

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

7. Vertraging in leergroei verschilt tussen scholen

Zijn de verschillen tussen scholen die we voor de eerste schoolsluiting zagen hetzelf­de gebleven of zijn die afgenomen? In dit factsheet belichten we de landelijke gevonden verschillen tussen scholen na een heel jaar COVDID-19-crisis.

Dit factsheet is verschenen in juni 2021

Handreiking voor scholen bij factsheets 5 t/m 7

Wat kunt u als school doen met de informatie uit factsheet 5 t/m 7? In deze handreiking voor scholen belichten we de belangrijkste resultaten uit deze tweede reeks factsheets en geven we een suggestie over hoe u deze bevindingen kunt gebruiken voor uw eigen werkpraktijk.

Technische toelichting bij factsheets 5 t/m 7 over de gevolgen van een volledig jaar COVID-19-crisis

Hoe is de informatie in de factsheets opgebouwd? Hoe groot is de steekproef? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Welke schattingsmethoden zijn gebruikt? Dit en meer staat allemaal uitgelegd in de technische toelichting.


1. Door eerste schoolsluiting minder leergroei, vooral bij begrijpend lezen

In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen bij de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

2. Sommige leerlingen extra gedupeerd door eerste schoolsluiting

In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van de schoolsluiting voor verschillende groepen leerlingen.

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

3. Scholen verschillen in de gevolgen van de eerste schoolsluiting voor de leergroei

In dit factsheet belichten we enkele van de landelijke gevonden verschillen tussen scholen.

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

4. Gevolgen van de eerste schoolsluiting voor lage-SES-leerlingen en laagpresteerders op sommige scholen groter dan op andere

In dit factsheet kijken we of de gevolgen van de schoolsluiting voor deze twee groepen leerlingen versterkt worden als ze ook op een school zitten met relatief veel lage-SES-leerlingen of relatief veel laagpresteerders. Voor de overzichtelijkheid kijken we daarbij uitsluitend naar de leergroei in de Cito-vaardigheidsscores bij rekenen-wiskunde

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

Technische toelichting bij Factsheets 1 t/m 4 over de gevolgen van de eerste schoolsluiting

Hoe is de informatie in de factsheets opgebouwd? Hoe groot is de steekproef? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Welke schattingsmethoden zijn gebruikt en welke robuustheidsanalyses zijn toegepast? En wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting:


Kansrijke interventies

Tijdens de COVID-19-crisis hebben basisscholen diverse malen moeten schakelen in de wijze waarop onderwijs werd gegeven. Dat moest in een sneltreinvaart. De crisis kwam onverwachts en vroeg meteen om enorme inspanningen van het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Om de mogelijk negatieve effecten van de COVID-19-crisis voor leerlingen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat schoolleiders en leraren snel weten welke interventies kansrijk zijn bij afstandsonderwijs. Recent zijn door diverse organisaties (zoals Education Lab NL, LEARN!, Vinci en anderen) gerichte interventies in kaart gebracht die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs zijn gebundeld. Het overzicht met de verwijzingen naar de verschillende onderzoeken is te vinden via https://www.onderwijskennis.nl/kansrijke-interventies-leervertraging