Leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis

In de komende jaren worden er regelmatig series van factsheets gepubliceerd door NCO, waarin de laatste stand van zaken wat betreft de leergroei in het basisonderwijs wordt weer gegeven ten gevolge van de COVID-19-crisis.

Leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis

In de komende jaren worden er regelmatig series van factsheets gepubliceerd door NCO, waarin de laatste stand van zaken wat betreft de leergroei in het basisonderwijs wordt weer gegeven ten gevolge van de COVID-19-crisis.

Een eerste serie van vier factsheets is verschenen in maart 2021. In deze eerste serie worden inzichten getoond in de effecten van de eerste schoolsluiting (in het voorjaar van het schooljaar 2019/2020). Er wordt daarbij gekeken naar de leergroei in de Cito-vaardigheidsscores van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde tussen de middentoets (M-toets: normale afname in januari-februari) en de eindtoets (E-toets: normale afname in mei-juni).

Een tweede serie van factsheets wordt eind mei/begin juni 2021 verwacht. In deze tweede serie worden inzichten getoond van een volledig jaar COVID-19-crisis, waarbij er gekeken wordt naar leerlingprestaties tussen begin 2020 (M-toets 2019/2020) en begin 2021 (M-toets 2020/2021). Ook wordt in deze tweede serie factsheets de verschillen in effecten tussen de eerste schoolsluiting (voorjaar 2019/2020) en de tweede schoolsluiting (winter 2020/2021) besproken.

Vanaf najaar 2021 verschijnen er 2 keer per jaar NCO factsheets, na de E-toets van ieder schooljaar, en na de M-toets van ieder schooljaar, die steeds de laatste stand van zaken weergeven.

Wilt u met uw school en leerlingen óók bijdragen aan deze factsheets? En wilt u ook uw eigen schoolrapport waarin u inzicht krijgt in de leergroei van uw leerlingen ten opzichte van vergelijkbare scholen? Vraag dan hier het informatiepakket aan en meld u hiervoor aan.

Poster

De eerste serie van factsheets gaat over de effecten van de eerste schoolsluiting in het voorjaar van het schooljaar 2019/2002. De belangrijkste punten uit deze factsheets worden kort weergeven in deze poster.

1. Door eerste schoolsluiting minder leergroei, vooral bij begrijpend lezen

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

Gedurende de tweede helft van het schooljaar 2019/20 is er een (gedeeltelijke) schoolsluiting geweest in het primair onderwijs vanwege de COVID-19-crisis. Wat is hiervan het gevolg geweest voor de leergroei bij leerlingen in het reguliere basisonderwijs? In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen bij de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Bekijk dit factsheet

2. Sommige leerlingen extra gedupeerd door eerste schoolsluiting

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

Gedurende de tweede helft van het schooljaar 2019/20 is er een (gedeeltelijke) schoolsluiting geweest in het primair onderwijs vanwege de COVID-19-crisis. Wat is hiervan het gevolg geweest voor de leergroei bij leerlingen in het reguliere basisonderwijs? In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van de schoolsluiting voor verschillende groepen leerlingen.

Bekijk dit factsheet

3. Scholen verschillen in de gevolgen van de eerste schoolsluiting voor de leergroei

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

Gedurende de tweede helft van het schooljaar 2019/20 is er een (gedeeltelijke) schoolsluiting geweest in het primair onderwijs vanwege de COVID-19-crisis. Wat is het gevolg geweest voor de leergroei bij leerlingen in het reguliere basisonderwijs? In dit factsheet belichten we enkele van de landelijke gevonden verschillen tussen scholen.

Bekijk dit factsheet

4. Gevolgen van de eerste schoolsluiting voor lage-SES-leerlingen en laagpresteerders op sommige scholen groter dan op andere

Dit factsheet is verschenen in maart 2021

Gedurende de tweede helft van het schooljaar 2019/20 is er een (gedeeltelijke) schoolsluiting geweest in het primair onderwijs vanwege de COVID-19-crisis. Dit heeft flinke gevolgen gehad voor de leergroei voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Eerder1 lieten we zien dat de vertraging in leergroei bij leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) ongeveer anderhalf keer zo hoog is als bij leerlingen met een hoge SES. Ook lieten we zien dat de vertraging in leergroei voor laagpresterende leerlingen ongeveer twee keer zo groot is als voor hoogpresterende leerlingen.

In dit factsheet kijken we of de gevolgen van de schoolsluiting voor deze twee groepen leerlingen versterkt worden als ze ook op een school zitten met relatief veel lage-SES-leerlingen of relatief veel laagpresteerders. Voor de overzichtelijkheid kijken we daarbij uitsluitend naar de leergroei in de Cito-vaardigheidsscores bij rekenen-wiskunde

Bekijk dit factsheet

Technische toelichting bij Factsheets 1 t/m 4 over de gevolgen van de eerste schoolsluiting

Hoe is de informatie in de factsheets opgebouwd? Hoe groot is de steekproef? Welke berekeningen en welke keuzes zijn gemaakt? Welke schattingsmethoden zijn gebruikt en welke robuustheidsanalyses zijn toegepast? En wanneer zijn bepaalde gegevens niet gebruikt? Dit vindt u allemaal uitgelegd in de technische toelichting:

Technische toelichting

Kansrijke interventies

Tijdens de COVID-19-crisis hebben basisscholen diverse malen moeten schakelen in de wijze waarop onderwijs werd gegeven. Dat moest in een sneltreinvaart. De crisis kwam onverwachts en vroeg meteen om enorme inspanningen van het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Om de mogelijk negatieve effecten van de COVID-19-crisis voor leerlingen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat schoolleiders en leraren snel weten welke interventies kansrijk zijn bij afstandsonderwijs. Recent zijn door diverse organisaties (zoals Education Lab NL, LEARN!, Vinci en anderen) gerichte interventies in kaart gebracht die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs zijn gebundeld. Het overzicht met de verwijzingen naar de verschillende onderzoeken is te vinden via https://www.onderwijskennis.nl/corona