leerling op fiets

Pilot met data uit leerlingvolgsystemen

13 May 2021

In het schooljaar 2017-2018 voert NCO een pilot in het primair onderwijs uit met data uit leerlingvolgsystemen (LVS). Veel po-scholen willen informatie over de leerwinst of -groei die leerlingen doormaken tijdens hun schoolperiode. Technische en praktische problemen stonden dat tot nu toe in de weg; NCO wil deze nu oplossen.

Tijdens de pilot stelt een beperkt aantal schoolbesturen zijn LVS-data vrijwillig beschikbaar aan onderzoekers. Het gaat om de LVS-gegevens voor taal en rekenen en VVE-deelname. Deze worden veilig opgeslagen bij het CBS en daar in een afgeschermde omgeving bewerkt en geanalyseerd. Daarmee wordt een vergelijking mogelijk met de gemiddelde leerwinst op  (fictieve) scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie.

Leerwinstindicator

Schoolleiders willen graag de ontwikkeling van hun leerlingen kunnen vergelijken met andere scholen met een vergelijkbare populatie. Maar scholen werken met verschillende toetsaanbieders en met verschillende toetsversies. Ook slaan zij de toetsgegevens in verschillende systemen op. Bovendien zijn er verschillen bij de invoering van de gegevens. De onderzoekers zullen een oplossing bedenken om toch vergelijkingen tussen scholen te kunnen maken.
Voor elke deelnemende po-school zullen onderzoekers leerwinstindicatoren ontwikkelen: één voor taal en één voor rekenen. Onder schoolleiders wordt daarna geëvalueerd of de indicatoren aansluiten bij hun wensen.

Slaagt de pilot, dan kunnen vanaf 2019 alle po-scholen meedoen. Ook zij vinden dan informatie over leerwinst terug in de jaarlijkse NCO-rapportages. In het voortgezet onderwijs zijn gegevens om de leerwinst te berekenen minder goed beschikbaar. In de toekomst wil NCO ook graag een dergelijke indicator voor het vo ontwikkelen.

Privacy

Schoolbesturen die aan de pilot meedoen, mogen de LVS-gegevens van de wet leveren aan het CBS. Wel is het van belang dat ze ouders hierover goed informeren. Hiervoor stelt NCO teksten beschikbaar voor bijvoorbeeld de schoolgids. Scholen of kinderen zullen nooit herkenbaar zijn. Bovendien wordt de informatie over de gemiddelde leerwinst alleen aan het schoolbestuur teruggekoppeld, wederom via een beveiligde route. De informatie wordt niet openbaar gemaakt of aan andere partijen geleverd.
Het kan natuurlijk zijn dat sommige ouders bezwaar maken tegen doorlevering van gegevens van hun kind. Met de leveranciers van de verschillende administratiepakketten heeft NCO geregeld dat dit in het LVS-systeem kan worden geregistreerd. In de pilot worden deze methoden getest en waar nodig aangescherpt.
» lees meer over privacy bij NCO

Over het pilotproject

De pilot wordt in opdracht van NCO uitgevoerd door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en van KBA. De resultaten worden eind 2018 openbaar gemaakt.