Rapportages voor het onderwijs

Het NCO geeft de onderzoeksdata op twee manieren terug aan het onderwijs: direct in de vorm van de jaarlijkse rapportage aan scholen, en indirect via wetenschap en beleid. En niet onbelangrijk: het NCO brengt ook de onderzoekslast voor het onderwijs omlaag.

Prestaties als school

Hoe doet de school het? Wat zijn de effecten van het gevoerde beleid en hoe kunt u daarop sturen? Om daarbij te helpen, levert het NCO een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders. In die rapportage vinden scholen rijke informatie over de onderwijsloopbanen van hun leerlingen; rijker dan scholen tot dusver zelf konden verkrijgen. Dat helpt om het gesprek te voeren, zowel binnen de school als met andere belanghebbenden.

Het NCO levert gegevens over de prestaties van leerlingen op school, maar ook in het vervolgonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om schooluitval en slagingspercentages. Maar ook om het aantal oud-leerlingen dat in een vervolgopleiding een diploma behaalt, en op welk niveau. Daarnaast analyseert de rapportage de voorspellende waarde van de eindexamencijfers – en in geval van het primair onderwijs de voorspellende waarde van het schooladvies. Zo krijgt de school beter inzicht in het eigen beoordelingsbeleid.

Om daarnaast inzicht te geven in de gevolgen van andere beleidskeuzes, gaat het rapport ook in op de mate waarin kansengelijkheid ten koste gaat van het onderwijsrendement, en geeft de rapportage ook weer in hoeverre de school erin slaagt om sociale gelijkheid te vergroten bij de voorbereiding op vervolgonderwijs. Volgende generaties leerlingen profiteren hiervan.

Vergelijking

Bijzonder van het NCO is dat het een school of opleiding de mogelijkheid geeft zichzelf te vergelijken. Bijvoorbeeld met het landelijk gemiddelde, maar ook met een referentiewaarde. Deze unieke waarde corrigeert de score van scholen voor verschillen in schoolkenmerken en de compositie van leerlingpopulatie op een groot aantal belangrijke kenmerken. Zo wordt het mogelijk de eigen schoolkwaliteiten eerlijker te beoordelen.

» meer over de NCO-rapportages, inclusief enkele voorbeeldrapportages

Inspectie

De rapportages kunt u onder andere gebruiken in het contact met de Inspectie van het Onderwijs. De ervaring heeft geleerd dat de Inspectie vaak uit zichzelf uw NCO-rapportage opvraagt. Als bevoegd gezag bepaalt u zelf of u inzage geeft.

Schoolbeleid

De rapporten kunnen uitstekend gebruikt worden voor het kwaliteitszorgbeleid. Zo bieden ze een goede achtergrond om het gesprek aan te gaan met de eigen medewerkers, maar ook met leraren en ouders over de kwaliteit van de school.

De rapportages zijn tevens te gebruiken als ondersteuning van het schoolbeleid op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Zoals het ministerie van OCW het verwoordt in de Kamerbrief over LOB d.d. 30-11-2017: “Scholen kunnen in deze [regionale] samenwerking gebruik maken van doorstroomgegevens om te bezien waar nog kansen liggen voor verbetering. Het Nationaal Cohortonderzoek Nederland (NCO) heeft hiertoe alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs rapportages gestuurd over de prestaties van hun leerlingen in het vervolgonderwijs.”

Gegevens uit leerlingvolgsysteem

Voor de volgende fase van het NCO vragen we aan scholen in het basisonderwijs toestemming om de (niet-bijzondere) persoonsgegevens uit het leerlingvolgsysteem te mogen gebruiken. Dat doen we op zo’n manier dat de gegenereerde informatie nooit herleid kan worden naar individuen (meer over de privacy-aspecten van het NCO). Verleent u ons deze toestemming, dan krijgt u in een volgende rapportage extra informatie geleverd over de prestaties van uw leerlingen. In 2018-2019 loopt hiervoor een pilot. U werkt daarnaast incidenteel mee aan een aanvullende dataverzameling.

Lagere onderzoekslast

Het NCO vermindert de belasting voor scholen door:

  1. betere spreiding van de onderzoeksdeelname over alle scholen;
  2. nieuwe data beter te benutten en beter te ontsluiten;
  3. en verschillende databestanden slim – en veilig – te combineren in één centrale database.

Meewerken aan het NCO of aan deze website?

Wilt u bijdragen aan het NCO? Bijvoorbeeld door bij u op school een informatiebijeenkomst met het NCO te organiseren, voor collega-bestuurders of -schoolleiders? Of door op deze website te vertellen hoe u de inzichten uit de rapportages gebruikt?

Mail ons uw ideeën: info@nationaalcohortonderzoek.nl.