Overgang van primair naar secundair onderwijs (PRIMS)

Hoe zijn de relaties met leeftijdsgenoten in het basisonderwijs van invloed op schoolkeuze, schoolprestaties en sociale integratie op de middelbare school? Wat betekent dit voor de segregatie en ongelijkheid in het onderwijs? Deze vragen worden onderzocht door een team van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam in een onderzoek dat zich richt op de overgang van het primair naar het secundair onderwijs (PRIMS).

Met de eerste open module wordt de overgang van de basisschool naar de middelbare school en de invloed van leeftijdsgenoten op deze overgang onderzocht. Hoe komt een schoolkeuze eigenlijk tot stand? Waarom denken sommige leerlingen dat ze het vwo makkelijk aankunnen, terwijl vergelijkbare leerlingen zich richten op een lager schooltype? Wat is de rol van vrienden bij het tot stand komen van deze keuzes? Hoe ervaren leerlingen de overgang naar het voortgezet onderwijs?

Om deze vragen te beantwoorden zal het onderzoeksteam aan de hand van online vragenlijsten gegevens verzamelen over onder meer de vriendschappen van leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs: met wie gaan de leerlingen om binnen én buiten de klas? Een jaar later, wanneer deze leerlingen in de eerste klas van de middelbare school zitten, worden nogmaals hun vriendschappen in kaart gebracht. Zo verwachten de onderzoekers uitspraken te kunnen doen over de sociale, gedragsmatige en academische aspecten van sociale integratie, en de invloed van relaties met leeftijdsgenoten daarop.

De nieuwe data zullen na afronding van het onderzoeksproject worden toegevoegd aan het NCO-bestand, zodat ze ook door andere wetenschappers kunnen worden gebruikt. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om korte-termijn uitkomsten bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs te bestuderen, maar wordt ook een basis gelegd voor onderzoek naar de rol van relaties met leeftijdsgenoten op de lange termijn.

Looptijd
Het onderzoek duurt twee jaar. Rond februari 2021, vóór de eindtoets, wordt een cohort van groep 8 leerlingen bevraagd. De daaropvolgende meting vindt na de eindtoets, rond mei 2021, bij dezelfde leerlingen plaats. Vervolgens worden de leerlingen in januari 2022, wanneer zij in de brugklas zitten, benaderd voor een derde meting. Op basis van de verzamelde data zullen de komende vier jaar onderzoeksvragen beantwoord worden.

Cohort 1 (2019-2020)
In januari 2020 heeft de eerste meting van het PRIMS-onderzoek plaatsgevonden. Door COVID-19 heeft er echter geen tweede meting plaatsgevonden. In plaats daarvan hebben deelnemende leerlingen in het najaar van 2020, in de eerste klas van de middelbare school, een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de overgang in tijden van COVID-19.

Prijswinnaars loterij Najaarsvragenlijst
Om leerlingen te bedanken voor hun deelname aan de derde, en tevens laatste, PRIMS-vragenlijst van het eerste cohort, hebben wij onder hen een aantal Nintendo Switches verloot. Op de onderstaande foto’s ziet u de gelukkige winnaars. Gefeliciteerd en veel plezier!

Prijswinnaar Niels
Prijswinnaar Sophie
Prijswinnaar Demi