NCO-rapportages 2020

De nieuwste NCO-rapportages zijn hier beschikbaar. Elk schoolbestuur in het po en vo in Nederland heeft hierover een brief ontvangen.

Over de rapportages 2020

De NCO-rapportages 2020 hebben betrekking op leerlingen die in de periode 2009-2020 ingeschreven stonden op de school. Ze bevatten informatie over de succeskansen van de leerlingen tijdens hun schoolperiode. En over hun doorstroom en succeskansen in het vervolgonderwijs. Ook geven de rapportages inzicht in schooluitval en de voorspellende waarde van het schooladvies (basisonderwijs) en van de eindexamencijfers (voortgezet onderwijs). Verder geven ze informatie over mogelijke risicogroepen en kansen(on)gelijkheid.

De gegevens over uw school worden vergeleken met vergelijkbare scholen (de voorspelde referentiewaarde) en met het landelijk gemiddelde. Dat geeft u nog meer inzicht in hoe u het als school doet.

» download nu de rapportage

De  rapportage(s) van voorgaande jaren zijn ook nog op te vragen. Daarvoor hoeft u maar één keer in te loggen.

COVID-19 terugkoppeling

De COVID-19 terugkoppeling is een extra terugkoppeling die beschikbaar is voor reguliere basisscholen die zich hiervoor hebben aangemeld. De rapporten bieden inzicht in mogelijke leerachterstanden als gevolg van de eerste (gedeeltelijke) schoolsluiting gedurende de COVID-19-crisis en eventuele risicogroepen. De terugkoppeling is samengesteld op basis van Cito-toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen (LVS). Ze bevatten informatie over de leergroei op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Net als in de jaarlijkse NCO rapporten, worden de gegevens van uw school/scholen vergeleken met scholen die op uw scholen lijken (voorspelde referentiewaarde) en met het landelijk gemiddelde. Deze informatie kan u helpen bij het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Uitlegvideo’s

Een van de instrumenten die het NCO in zet om te ondersteunen in het duiden van de resultaten is de organisatie van een aantal online NCO-informatiebijeenkomsten, waar u als bestuurder, schoolleider of kwaliteitszorgmedewerker rechtstreeks in gesprek kunt gaan over uw resultaten. Voor de rapportages die in 2020 zijn uitgebracht worden geen nieuwe informatiebijeenkomsten meer georganiseerd.

Daarnaast is er voor een aantal in de rapportage veel gebruikte figuren een korte uitlegvideo beschikbaar.

Heeft u vragen over het downloaden? Of over de totstandkoming of inhoud van de rapportages?
Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een bericht naar info@nationaalcohortonderzoek.nl.