PO LVS rapportages

Leergroei (speciaal) basisonderwijs

Naast de jaarlijkse rapportages brengt het NCO tweemaal per jaar – na de afname van de M-toetsen en na de afname van de E-toetsen – een extra rapportage uit voor reguliere en speciale basisscholen (bo en sbo) over de leergroei van hun leerlingen.

 • Ieder halfjaar een schoolrapportage
 • Voor regulier en speciaal basisonderwijs
 • Eenvoudig aanmelden
 • Veilig downloaden via het CBS

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen weten hoe het met de leergroei van hun leerlingen gaat. In de leergroei-rapportages worden diverse data gecombineerd om per school inzicht te geven in de leergroei van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. De leergroei van uw leerlingen plaatsen we in perspectief door een vergelijking te maken met het landelijk gemiddelde, maar ook met een voorspelde referentiewaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van kenmerken van de school en de leerlingpopulatie, en vergelijkt uw school met een fictieve school met vergelijkbare kenmerken.

banner

Gegevensbescherming

De gegevens die scholen aanleveren in het kader van de leergroei-rapportages worden direct aan het CBS verzonden. Het CBS verwerkt de gegevens in een beveiligde omgeving en deelt alleen onder strikte voorwaarden (gepseudonimiseerde) data met NCO. Vervolgens verwerkt NCO deze data tot de leergroei-rapportages die aan bevoegde gezagen worden verstrekt.

Lees de verklaring samenwerking CBS en NRO voor NCO in de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Welke data worden gebruikt voor de rapportages?

  Het NCO maakt gebruik van bestaande data voor de schoolrapportages. Dit betreft data over de onderwijsloopbanen van leerlingen uit BRON (DUO), aangevuld met achtergrondkenmerken van leerlingen afkomstig van het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS (bv. sociale status, etnische herkomst) en kenmerken van scholen (bv. denominatie, schoolgrootte). Vanaf schooljaar 2020-2021 kan het NCO ook gebruikmaken van gegevens uit leerlingvolgsystemen voor extra informatie over de leergroei, wanneer het schoolbestuur hiervoor toestemming verleent en de ouders hierover geïnformeerd worden. Het gaat daarbij uitsluitend om niet-bijzondere persoonsgegevens, zoals de scores op reken- en taaltoetsen. Het NCO maakt leergroei-rapportages voor het (speciaal) basisonderwijs. Er loopt een pilot voor het voortgezet onderwijs

 • Welke leerlingvolgsystemen en toetsen kunnen gebruikt worden om deel te nemen aan de Leergroei-rapportages?

  Voor de leergroei-rapportages kan gebruik gemaakt worden van de leerlingvolgsystemen van Cito, ParnasSys en ESIS. De toetsen die gebruikt kunnen worden zijn de toetsen van Cito, IEP, Boom en Diataal.

 • Wat is het verschil tussen Ultimview, Vensters en de leergroei-rapportages?

  ParnasSys en vensters geven overzichten voor uw school. Met de NCO leergroei-rapportages kunt u zien wat de gemiddelde prestatie is van vergelijkbare scholen. U kunt zo zien hoe uw school presteert ten opzichte van andere, vergelijkbare scholen. Voor NCO worden er fictieve referentiescholen berekend. Voor elke school wordt gekeken naar verschillende kenmerken van de school (schoolgrootte, mate van stedelijkheid, etc.) en naar de achtergrondkenmerken van  uw leerlingen.

 • Hoe waarborgt NCO de privacy van leerlingen en oud-leerlingen?

  Door het onmogelijk te maken, via onze samenwerking met het CBS, om individuele informatie prijs te geven. De systemen van het CBS genereren simpelweg geen informatie wanneer het gaat om groepen van 5 of minder oud-leerlingen. Ook worden percentages lager dan 5% altijd gepresenteerd als 5%, en percentages hoger dan 95% als 95%. Dit geldt overigens niet voor de gegevens over de loopbanen van leerlingen in de periode bij u op school. Deze gegevens komen immers uit de eigen schooladministratie, waarvan u als bevoegd gezag de eigenaar bent. Lees ook de informatie van het CBS over de verwerking van persoonsgegevens. Verder verloopt het downloaden van de rapportages in een beveiligde omgeving. Het gebruik van de NCO-data door onderzoekers is ook aan specifieke voorwaarden gebonden. Voor ouders hebben wij een informatiepagina.

  Informatie voor ouders/verzorgers

Voorspelde referentiewaarde

Zoals u van het NCO gewend bent, kunt u de leergroei op uw school vergelijken met het landelijk gemiddelde en met de voorspelde referentiewaarde (scholen die op uw school lijken). Daarnaast wordt er voor uw bestuur een overzicht gemaakt van de leergroei op alle aangemelde scholen onder uw bestuur.

De voorspelde referentiewaarde is voorlopig niet beschikbaar voor het speciaal basisonderwijs.


Mogen we u een vraag stellen?

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?
Wat vindt u van de leesbaarheid van deze pagina?
In welke onderwijssector werkt u?
Wilt u nog iets anders kwijt? Laat het ons weten via het feedback-formulier.