Tijdslijn

Het NCO is in ontwikkeling. In de opstartjaren (2015-2017) lag de nadruk op de aanleg van de basis-dataset. De komende maanden en jaren staan diverse gebeurtenissen in de planning. U vindt hier een tijdslijn, die regelmatig wordt geactualiseerd.

Startjaren 2015-2017

De NCO-dataset is opgebouwd uit de zogeheten ‘registerdata’ van DUO en het CBS. Zo is informatie bijeengebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2008. Van deze cohorten is volledige informatie beschikbaar over hun schoolloopbaan (bv. onderwijselement, leerjaar, CITO scores, BaO- advies, Examencijfers etc.) en over hun achtergrond (economische status ouders, samenstelling huishouden, inkomen ouders, vermogens ouders, herkomstland ouders, aantal kinderen, buurtkenmerken).

September 2017: koppeling onderzoeksdata geregeld

Voor onderzoek dat door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wordt gefinancierd, is de koppeling van eventuele data met de NCO-data vastgelegd. Dit geldt voor projecten die lopen of starten vanaf de tweede helft van 2017. Ook geldt hiervoor al langer het datamanagementprotocol van NWO.
Vanaf 2019 wordt een aanpak ontwikkeld om ook data uit oudere, reeds afgeronde onderzoeken te koppelen aan de NCO-data. Daarbij neemt NCO uiteraard de wetten en regels die de privacy van deelnemers beschermen als leidraad, en wordt waar nodig toestemming gevraagd aan ouders en leerlingen.

Februari-april 2018: veldtest met ruwe NCO-data

In het voorjaar van 2018 vindt de eerste veldtest van ruwe NCO-gegevens plaats. Een aantal onderzoekers wordt gevraagd de NCO-gegevens te analyseren, en hun bevindingen te delen met de nationaal coördinatoren.

Voorjaar 2018: call for proposals voor module-onderzoek

Het NRO stelt een call for proposals open voor module-onderzoek. Hiervoor wordt op 16 maart 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voorstellen moeten passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

 1. De socialiserende functie van onderwijs
 2. Onderwijs en levensloop
 3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Onderzoekers worden uitgenodigd te werken met de NCO-data, in combinatie met bijvoorbeeld CBS-data of met eigen (nog te verzamelen) data. Hiervoor is  € 600.000 beschikbaar voor één project van maximaal 4 jaar. Alle actuele informatie over deze subsidieronde staat op de NCO-programmapagina op de NRO-website.
Begin oktober 2018 maakt het NRO bekend wie de subsidie voor dit onderzoek ontvangt.

Zomer 2018: rapportages uit 2017 tijdelijk opnieuw beschikbaar

De eerste lichting rapportages werd in mei 2017 beschikbaar gesteld en kon tot 31 december 2017 worden aangevraagd. In 2018 zijn ze tijdelijk opnieuw beschikbaar gesteld, en wel in de periode van juni tot 15 augustus 2018. » aanvraaginformatie

17 september 2018: nieuwe rapportages voor scholen beschikbaar

De nieuwe NCO-rapportage komt beschikbaar voor scholen in het po en vo. NCO-onderzoekers zijn het afgelopen jaar voortdurend in gesprek geweest met schoolleiders, bestuurders, en kwaliteitszorgmedewerkers, met als doel te leren hoe het rapport verbeterd kon worden.
Nieuw ten opzichte van 2017:

 • de rapportage bevat, naast gegevens van oud-leerlingen, nu ook gegevens over de loopbanen van leerling binnen de betreffende school.
 • de gegevens worden ook in ruwe vorm meegeleverd, zodat ze rechtstreeks in het kwaliteitszorgsysteem kunnen worden ingebracht
 • de rapportage geeft nieuwe informatie, bijvoorbeeld in het kader van kansen(on)gelijkheid

De rapportages kunnen worden aangevraagd door het bevoegd gezag (meestal het schoolbestuur). NCO stuurt daarvoor een brief met inloggegevens.
Een belangrijke verbetering ten opzichte van 2017 is dat het bestuur met één beveiligingscode alle rapportages kan openen. Er hoeft niet meer gewerkt te worden met een afzonderlijke code voor elke rapportage.

17 september 2018: NCO-dataset voor onderzoekers beschikbaar

Voor onderzoekers wordt de eerste NCO-dataset (het “ruggengraatbestand”) beschikbaar gesteld bij het CBS. Onderzoekers kunnen via een gebruiksvriendelijke interface direct data koppelen. Codeboeken, documentatie en technische handleidingen die hiervoor nodig zijn, komen eind van de zomer 2018 beschikbaar.
De dataset vormt ook de basis voor het module-onderzoek waarvoor het NRO in het voorjaar van 2018 een call opende. Begin oktober 2018 maakt het NRO bekend wie de subsidie voor dit onderzoek ontvangt.

Deze basale dataset omvat:

 • 1 set met longitudinale data van leerlingeninstroom in het po (op leerlingnummer);
 • 1 set met longitudinale data van een uitstroomcohort uit het po;
 • 1 set met longitudinale data van leerlingeninstroom in het vo (op leerlingnummer);
 • stabiele achtergrondkenmerken: gender, immigratieachtergrond, opleidingsniveau;
 • een aantal variabele achtergrondkenmerken.

Voorjaar 2019: uitbreiding NCO-dataset

Naarmate er meer wordt toegevoegd, groeit ook de waarde van het NCO, voor zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsbeleid. In het voorjaar van 2019 krijgt het NCO-bestand daarom een eerste uitbreiding met andere kenmerken, en worden de data verder verfijnd en geschoond. Hiervoor loopt er in 2017-2018 een pilot in het primair onderwijs met data uit leerlingvolgsystemen (LVS). Het gaat om gegevens over de prestaties in rekenen en taal van groep 3 t/m 8.
Slaagt deze pilot, dan kunnen vanaf 2019 alle po-scholen meedoen door hun LVS-gegevens beschikbaar te stellen. Zij kunnen dan aan NCO toestemming verlenen om deze (niet-bijzondere) persoonsgegevens te mogen gebruiken. De verwerking gebeurt zodanig dat de gegenereerde informatie nooit herleid kan worden naar individuen (meer over de privacy-aspecten van NCO). De scholen die hieraan meewerken, krijgen in hun rapportages extra informatie geleverd over de prestaties van hun leerlingen (‘leerwinst’).
In het voortgezet onderwijs zijn gegevens om de leerwinst te berekenen minder goed beschikbaar. In de toekomst wil NCO ook graag een dergelijke indicator voor het vo ontwikkelen.

Verder in de toekomst

Op termijn is onder meer gepland dat de data op een hoger geaggregeerd niveau worden opgeslagen bij DANS.