Rapportages

Rapportages

De gegevens die door het NCO worden verzameld, worden jaarlijks verwerkt in diverse schoolrapportages waarmee scholen inzicht krijgen in de leerlingprestaties. Het doel van de schoolrapportages is om de onderwijspraktijk te ondersteunen door input te geven voor de richting van het onderwijsbeleid.

 • Rapportages voor het po, vo en sbo
 • Ieder (half)jaar een nieuwe rapportage
 • Reguliere rapportages zonder aanmelden
 • Veilig downloaden via het CBS

Twee soorten rapportages

1. Reguliere rapportages

De reguliere rapportages op basis van vrij verkrijgbare data van het CBS en DUO worden berekend voor alle po- en vo-scholen in Nederland. Hiervoor is geen aanmelding nodig. Alle schoolbesturen ontvangen hiervoor jaarlijks een brief met inloggegevens waarmee de rapportage kan worden gedownload. Voor elke schoollocatie met een eigen brin-vestigingsnummer berekent het NCO een rapportage.

Meer informatie

2. Leergroei-rapportages

Sinds 2021 ontvangen aangemelde basisscholen aanvullende rapportages over de leergroei van leerlingen. Deze worden berekend op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van de school. Eind 2021 zijn er pilots gestart om ook leergroei-rapportages voor het voortgezet onderwijs (vo) en het speciaal basisonderwijs (sbo) aan te bieden.

De leergroei-rapportages worden berekend op basis van vrij verkrijgbare gegevens, in combinatie met gegevens die rechtstreeks vanuit de school worden aangeleverd. Om ervoor te zorgen dat dit veilig en correct gebeurt, dienen schoolbesturen hun scholen hier apart voor aan te melden. Dit doet u om te beginnen door het informatiepakket voor uw sector aan te vragen.

Meer informatie en aanmelden

banner

Privacy

Alle gegevens die door scholen worden verstrekt in het kader van de NCO-rapportages worden direct door het CBS ontvangen. Het CBS verwerkt deze gegevens in een beveiligde omgeving en deelt alleen gepseudonimiseerde data met NCO.

Veelgestelde vragen

 • Welke data worden gebruikt voor de rapportages?

  Het NCO maakt gebruik van bestaande data voor de schoolrapportages. Dit betreft data over de onderwijsloopbanen van leerlingen uit BRON (DUO), aangevuld met achtergrondkenmerken van leerlingen afkomstig van het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS (bv. sociale status, etnische herkomst) en kenmerken van scholen (bv. denominatie, schoolgrootte). Vanaf schooljaar 2020-2021 kan het NCO ook gebruikmaken van gegevens uit leerlingvolgsystemen voor extra informatie over de leergroei, wanneer het schoolbestuur hiervoor toestemming verleent en de ouders hierover geïnformeerd worden. Het gaat daarbij uitsluitend om niet-bijzondere persoonsgegevens, zoals de scores op reken- en taaltoetsen. Het NCO maakt leergroei-rapportages voor het (speciaal) basisonderwijs. Er loopt een pilot voor het voortgezet onderwijs

 • Hoe kan ik mijn rapportages in bezit krijgen?

  De reguliere rapportages zijn elk jaar vanaf begin oktober beschikbaar. Om deze in bezit te krijgen, doet u het volgende.

  Ga in uw browser naar https://nationaalcohortonderzoek.cbs.nl/;
  Log in met het bestuursnummer en wachtwoord dat u in de brief heeft ontvangen.
  Kies de periode waarvan u de rapportages wil; deze worden dan van al uw scholen in één keer gedownload.

 • Hoe waarborgt NCO de privacy van leerlingen en oud-leerlingen?

  Door het onmogelijk te maken, via onze samenwerking met het CBS, om individuele informatie prijs te geven. De systemen van het CBS genereren simpelweg geen informatie wanneer het gaat om groepen van 5 of minder oud-leerlingen. Ook worden percentages lager dan 5% altijd gepresenteerd als 5%, en percentages hoger dan 95% als 95%. Dit geldt overigens niet voor de gegevens over de loopbanen van leerlingen in de periode bij u op school. Deze gegevens komen immers uit de eigen schooladministratie, waarvan u als bevoegd gezag de eigenaar bent. Lees ook de informatie van het CBS over de verwerking van persoonsgegevens. Verder verloopt het downloaden van de rapportages in een beveiligde omgeving. Het gebruik van de NCO-data door onderzoekers is ook aan specifieke voorwaarden gebonden. Voor ouders hebben wij een informatiepagina.

  Informatie voor ouders/verzorgers

Extra uitleg

Om u te ondersteunen bij het interpreteren en toepassen van de informatie in de rapportages kunt u terecht op de pagina Toelichting. Verschillende video’s geven meer uitleg over de figuren in de rapportages. Voorbeeldrapportages en de technische toelichting geven scholen een kijkje in de inzichten die de reguliere NCO-rapportages bieden en de manier waarop de rapportages worden opgebouwd en welke berekeningen worden toegepast op de gegevens.